Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, streda 26. 4. 2017
20 °C 13 °C
štvrtok 27. 4. 12/9 °C
piatok 28. 4. 10/6 °C
sobota 29. 4. 10/7 °C

Navigácia

Obsah

Odvoz komunálneho odpadu odvozOdvoz komunálneho odpadu 4 - 6 / 2017

 

SEPAROVANÝ ZBER 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

               2.Q/2017          

PLAST, PAPIER, PET, SKLO
Separovaný zber

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

obce Nýrovce

 

Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach

v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva  č .uznesenia 3/2017    zo dňa 9.3.2017

V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce Nýrovce  s úväzkom   0,1  a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra

Obce Nýrovce na deň  19.04.2017

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

-ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 Náležitosti písomnej prihlášky:

Písomná prihláška musí obsahovať:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

- štruktúrovaný  profesijný životopis,

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú   

  zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov  

  právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach

Znalosť legislatívy  SR  a noriem na úrovni samosprávy , ekonomické vzdelanie , komunikačné schopnosti, práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel ) , zmysel  pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť   sú vítané.

 

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do  05.04.2017  do 15.30  hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Nýrovce, Obecný úrad Nýrovce č. 53, PSČ: 935 67 Nýrovce s označením : „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ V prípade osobného doručenia  ju uchádzač môže odovzdať na podateľni Obecného úradu v Nýrovciach.

Ďalšie podmienky voľby:

-          uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n . p.

-          každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút

-          posúdenie podaných prihlášok (kontrolu prihlášky, dokladu o vzdelaní) zabezpečia  poslanci obecného zastupiteľstva a určia zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky

- na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tomto prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

 

V Nýrovciach 10.03.2017

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                      Ing. Zoltán Fekete                                                                                                      starosta  obce

 

 

 

 

Oznámenie - Preberanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie 2016 v Želiezovciach

 

Oznámenie Daňového úradu Nitra, pobočka Levice 

 

Preberanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016 : 

 

27.3.2017 (pondelok) od 12,30 hod. do 15,00 hod. 

29.3.2017 (streda) od 12,30 do 17,00 hod. 

 

Mestský úrad Želiezovce, ul. SNP 2, 937 01  Želiezovce

1. poschodie - kancelária "prípravka"

 

 

AUDIT Obce Nýrovce 

k 31.12.2015

Správa nezávislého audítora

 

Dodatok správy audítora

12 b. j. 12 b. j. 12 b. j.

 

Výzva na predkladanie požiadaviek a návrhov

Obec Nýrovce pripravuje rozpočet na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019.

Vyzývame poslancov Obecného zastupiteľstva a občanov,

ktorí majú požiadavky a návrhy na tvorbu rozpočtu obce, aby tieto predkladali písomne na Obecnom úrade alebo na e-mail : ocunyrovce@gmail.com  do 15.12.2016.

 Návrh Rozpočtu Obce Nýrovce je k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce.

 

 

 

 

 

 

Emléklap - Lévai Magyar Asszonyok Ligája Ďakoý list - Liga levických maďarských žien

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ???

 

 

Ako správne separovať - príručka

 

 

28.03.2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó / Dohoda o partnerstve Héreg - Nýrovce 2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó 2016. március 15. Dohoda o partnerstve Héreg - Nýrovce 15.03.2016

Detail

24.02.2016

Nýrovce - Nyírágó

Nýrovce - Nyírágó

Detail