Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2019
14 °C 12 °C
štvrtok 23. 5. 16/10 °C
piatok 24. 5. 20/7 °C
sobota 25. 5. 22/8 °C

Navigácia

Obsah

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018

Vypočítaná úroveň vytiredenia komunálenoho odpadu slúži k určeniu výšky zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku komunálneho odpadu v roku 2019.

 

 

 

 

 

Daňový úrad Nitra, pobočka Levice

Oznam - preberanie daňových priznaní k dani z príjmov FO typ A

 

 

 

 

logo

Voľby do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 
od 7:00 do 22:00 h.
Voľby do EP - Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Informácia pre voliča

 

Obec Nýrovce v súlade s Harnomonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje emailovú adresu

ocunyrovce@gmail.com

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. 

 

 

 

 

 

Oznámenie o utvorení volebného okrsku

pre Voľby prezidenta SR 2019

 

AUDIT OBCE NÝROVCE ZA ROK 2017AuditSpráva nezávislého audítora

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU

V RÁMCI OPATRENIA 1. A OPATRENIA 2. NÁSTROJA 2 LEADER NSK 2019

Kód výzvy: 1/2019/NSK/DRP

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí DRP NSK

 

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

przident           z 10. januára 2019

          o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky 

 

                                       

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR

 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Tájékoztatás a választópolgárok részére

Informácia verejnosti o zámere navrhovanej činnosti

"Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska”

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako dotknutej obci, zaslalo zámer navrhovanej činnosti "Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska".

Zámer je zároveň zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/predlzenie-sirokorozchodnej-zeleznicnej-trate-na-uzemi-slovenska-s-pre

Do zámeru je možné nahliadnuť  na Obecnom úrade v Nýrovciach v úradných hodinách.

zámer str. 1

zámer str. 2

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

volby

Z O Z N A M    Z A R E G I S T R O V A N Ý C H    K A N D I D Á T O V

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nýrovce

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Informácia pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov

PODANIE KANDIDÁTNEJ LISTINY 

 

Kandidátne listiny sa odovzdávajú  v listinnej forme najneskôr 60 dní  predo dňom konania volieb  zapisovateľke miestnej volebnej komisie.

Posledný termín na odovzdanie kandidátnych listín pre voľbu poslancov  OZ a kandidátnych listín pre voľbu starostu obce  je 11.9.2018.

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

 

Kinga Pólyová

Obecný úrad Nýrovce, Nýrovce č. 53

tel. č.: 036/3812573

mobil: 0915 188 766

 

Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce a kandidátne listiny pre voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva môžu politické strany, politické hnutia, koalície politických strán, koalície politických hnutí a nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť zapisovateľke do 11. septembra 2018 v úradných hodinách a v posledný deň t. j. 11. septembra 2018 do 24. hodiny.

 

Delegovanie člena a náhradníka miestnej volebnej komisie

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme zapisovateľke počas úradných hodín 

Termín:

 do 11.9.2018  

       Meno a priezvisko zapisovateľa MVK:       Kinga Pólyová

       Adresa:         Obec Nýrovce, Obecný úrad Nýrovce č. 53, 935 67 Nýrovce

      e- mail:          ocunyrovce@gmail.com

     tel.:                036/3812573, 0915 188 766

najneskôr však do 11. septembra 2018 do 24.00 hod.

 

 

Určenie počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

10. novembra 2018

 

Určenie počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

OBEC NÝROVCE

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Nýrovce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 bol:  539

                                           

                                               Ing. Zoltán Fekete
                                              starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil    voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku

 

 

OBECNÉ SLÁVNOSTI NÝROVCE

FALUNAPOK NYÍRÁGÓ 

2018

 

 Srdečne Vás pozývame na slávnosti Obce Nýrovce

 

  Szeretettel Várunk mindenkit a nyírágói falunapokra

 

FALUNAPOK - OBECNÉ SLÁVNOSTI

AUDIT OBCE NÝROVCE ZA ROK 2016

AUDIT

 

 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Választások a regionális önkormányzati szervekbe 

2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil  v zbierke zákonov SR dňa 28.6.2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Informácia pre voliča

Tájékoztató a választópolgár részére

Záverečný účet a Výročná správa

Obce Nýrovce za rok 2016

 

Obecný úrad oznamuje, že Návrh  Záverečného účtu a Výročnej správy Obce Nýrovce za rok 2016 je vyvesený k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce od 7.6.2016  v trvaní 15 dní. V tejto lehote pripomienky, dotazy môžete doručiť na obecný úrad písomne alebo  e-mailom na ocunyrovce@gmail.com. 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

obce Nýrovce

 

Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach

v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva  č .uznesenia 3/2017    zo dňa 9.3.2017

V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce Nýrovce  s úväzkom   0,1  a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra

Obce Nýrovce na deň  19.04.2017

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

-ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 Náležitosti písomnej prihlášky:

Písomná prihláška musí obsahovať:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

- štruktúrovaný  profesijný životopis,

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú   

  zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov  

  právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach

Znalosť legislatívy  SR  a noriem na úrovni samosprávy , ekonomické vzdelanie , komunikačné schopnosti, práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel ) , zmysel  pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť   sú vítané.

 

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do  05.04.2017  do 15.30  hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Nýrovce, Obecný úrad Nýrovce č. 53, PSČ: 935 67 Nýrovce s označením : „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ V prípade osobného doručenia  ju uchádzač môže odovzdať na podateľni Obecného úradu v Nýrovciach.

Ďalšie podmienky voľby:

-          uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n . p.

-          každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút

-          posúdenie podaných prihlášok (kontrolu prihlášky, dokladu o vzdelaní) zabezpečia  poslanci obecného zastupiteľstva a určia zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky

- na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tomto prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

 

V Nýrovciach 10.03.2017

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                      Ing. Zoltán Fekete                                                                                                      starosta  obce

 

 

 

AUDIT Obce Nýrovce 

k 31.12.2015

Správa nezávislého audítora

 

Dodatok správy audítora

12 b. j. 12 b. j. 12 b. j.

 

Výzva na predkladanie požiadaviek a návrhov

Obec Nýrovce pripravuje rozpočet na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019.

Vyzývame poslancov Obecného zastupiteľstva a občanov,

ktorí majú požiadavky a návrhy na tvorbu rozpočtu obce, aby tieto predkladali písomne na Obecnom úrade alebo na e-mail : ocunyrovce@gmail.com  do 15.12.2016.

 Návrh Rozpočtu Obce Nýrovce je k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce.

 

 

 

 

 

 

Emléklap - Lévai Magyar Asszonyok Ligája Ďakoý list - Liga levických maďarských žien

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ???

 

 

Ako správne separovať - príručka

 

 

03.10.2018

Rekonštrukcia MŠ Nýrovce - A nyírágói óvoda felújítása és fejlesztése

Rekonštrukcia MŠ Nýrovce - A nyírágói óvoda felújítása és fejlesztése

A nyírágói óvoda felújítása és fejlesztése a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghívásos pályázat segítségével valósult meg. A pályázat célja a magyar nyelvű települési önkormányzati fenntartású óvodák ingatlan beruházásainak és eszközfejlesztésének támogatása. A felújítás keretén belül végbement a homlokzat szigetelése, az óvoda teljeskörű felújítása (vízvezetékhálózat, fűtésrendszer, új berendezés, szociális helységek és a konyha felújítása). A felújításnak köszönhetően családias légkörben zajlik az oktató nevelő munka.

Detail

27.09.2017

NAŠA SPOLOČNÁ EURÓPSKA ÚNIA

NAŠA SPOLOČNÁ EURÓPSKA ÚNIA

NAŠA SPOLOČNÁ EURÓPSKA ÚNIA

Detail

14.07.2017

Rekonštrukcia rímskokatolického kostola - Római katolikus templom felújítása 2017

Rekonštrukcia rímskokatolického kostola - Római katolikus templom felújítása 2017

Rekonštrukcia rímskokatolického kostola - Nýrovce Római katolikus templom felújítása - Nyírágó 2017

Detail

28.03.2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó / Dohoda o partnerstve Héreg  - Nýrovce 2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó / Dohoda o partnerstve Héreg - Nýrovce 2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó 2016. március 15. Dohoda o partnerstve Héreg - Nýrovce 15.03.2016

Detail

24.02.2016

Nýrovce - Nyírágó

Nýrovce - Nyírágó

Nýrovce - Nyírágó

Detail