Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 27. 2. 2020
7 °C 2 °C
piatok 28. 2. 7/2 °C
sobota 29. 2. 9/1 °C
nedeľa 1. 3. 8/5 °C

Navigácia

Obsah

Kontakt / Elérhetőség 

Obec Nýrovce
Obecný úrad Nýrovce 53
PSČ: 935 67

Harmonogram triedeného zberu 1. štvrťrok 2020 - Szelektív hulladékgyűjtés I. negyedév 2020

Separ - 1. štvrťrok 2020

 

 

27.01.2020

Wifi pre Teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Výška poskytnutého NFP: 14 250,00 €

Detail

21.01.2020

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Független könyvvizsgálói jelentés

Detail

Západoslovenská distribučná, a. s. 

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov ohrozujúciach bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov 

 

Výzva - odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

 

A Nyugatszlovákiai villamosművek felhívása

A Nyugatszlovákiai villamosművek a 251/2012-es energetikai törvény 11-es paragrafusa értelmében felszólítják azon ingatlantulajdonosokat, bérlőket és ingatlanok használóit, akiknek a telkén elektromos vezetékek haladnak át, hogy távolítsák el a vezetékekre ráhajló faágakat és egyéb növényzetet, melyek veszélyeztetik az elektromos hálózat  biztonságos működését 2020. január 15-ig.

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2020

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie  žiadosti o voľbu poštou alebo vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v roku 2020.

 

Obec Nýrovce zverejňuje na doručenie žiadosti o voľbu poštou alebo vydanie hlasovacieho preukazu nasledovnú elektronickú adresu:  ocunyrovce@gmail.com

 

Právo voliť

 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Spôsob voľby

 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo


-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

Informácia pre voliča - Tájékoztató a választópolgárok részére

 

Informácia pre voliča v SJ

Informácia pre voliča v MJ

 

 

03.10.2018

Rekonštrukcia MŠ Nýrovce - A nyírágói óvoda felújítása és fejlesztése

Rekonštrukcia MŠ Nýrovce - A nyírágói óvoda felújítása és fejlesztése

A nyírágói óvoda felújítása és fejlesztése a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghívásos pályázat segítségével valósult meg. A pályázat célja a magyar nyelvű települési önkormányzati fenntartású óvodák ingatlan beruházásainak és eszközfejlesztésének támogatása. A felújítás keretén belül végbement a homlokzat szigetelése, az óvoda teljeskörű felújítása (vízvezetékhálózat, fűtésrendszer, új berendezés, szociális helységek és a konyha felújítása). A felújításnak köszönhetően családias légkörben zajlik az oktató nevelő munka.

Detail

27.09.2017

NAŠA SPOLOČNÁ EURÓPSKA ÚNIA

NAŠA SPOLOČNÁ EURÓPSKA ÚNIA

NAŠA SPOLOČNÁ EURÓPSKA ÚNIA

Detail

14.07.2017

Rekonštrukcia rímskokatolického kostola - Római katolikus templom felújítása 2017

Rekonštrukcia rímskokatolického kostola - Római katolikus templom felújítása 2017

Rekonštrukcia rímskokatolického kostola - Nýrovce Római katolikus templom felújítása - Nyírágó 2017

Detail

28.03.2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó / Dohoda o partnerstve Héreg  - Nýrovce 2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó / Dohoda o partnerstve Héreg - Nýrovce 2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó 2016. március 15. Dohoda o partnerstve Héreg - Nýrovce 15.03.2016

Detail

24.02.2016

Nýrovce - Nyírágó

Nýrovce - Nyírágó

Nýrovce - Nyírágó

Detail

 

Oznam o zmene odpočtov

 

Tájékoztatás a vízóra leolvasás és a számlázás változásáról 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

V praxi to znamená, že podľa harmonogramu stanoveného ZsVS, a.s., u odberateľov a producentov so štvrťročným alebo  polročným fakturačným cyklom, dôjde k zmene pri fyzickom odpočte meradla zo štvrťročnej alebo polročnej periodicity na ročnú. Súvisiaca fakturácia vodného a stočného  bude od 1. januára 2020 realizovaná 1x ročne.

ZsVS, a.s. zaradila jednotlivé obce, mestá a ulice do nových harmonogramov odpočtov, ktoré si môžete pozrieť na www.zsvs.sk.

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú.- Nýrovce 

 

Fakivágás - Értesítés a közigazgatási eljárás megindításáról 

 

Na základe žiadosti fyzickej osoby , doručenej dňa 03.10.2019 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu  na výrub  1 ks borovice s obvodom kmeňa 147 cm,  rastúceho na pozemku s parc.č1659/1 k.ú.Nýrovce , register CKN, v intraviláne, druh pozemku zastavaná plocha ,  vo vlastníctve Obce Nýrovce.

Odôvodnenie žiadosti:  zasahovanie do inžinierskych sietí, bezpečnostný dôvod

 Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na spoločnom obecnom úrade v Želiezovciach, v budove mestského úradu Želiezovce SNP 2, Želiezovce

V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.zeliezovce.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Spoločný obecný úrad Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce alebo elektronicky na adresu gabriela.bielikova@zeliezovce.sk


 

06.11.2019 - 29.02.2020

Voľby do NR SR 2020

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Tájékoztató nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehtőségéről hivatalos érintkezésben a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, későbbi jogszabályokkal módosított 184/1999 sz. törvény 2. §(3) bekezdése éretlmében

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

 

Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben