Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 8. 2018
31 °C 17 °C
nedeľa 19. 8. 32/18 °C
pondelok 20. 8. 30/19 °C
utorok 21. 8. 29/19 °C

Navigácia

Obsah

 

Určenie počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

10. novembra 2018

 

Určenie počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

OBEC NÝROVCE

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Nýrovce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 bol:  539

                                           

                                               Ing. Zoltán Fekete
                                              starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil    voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku

 

Odvoz komunálneho odpadu odvoz

Odvoz komunálneho odpadu 3.Q/2018 

(júl - august - september)

 

OBECNÉ SLÁVNOSTI NÝROVCE

FALUNAPOK NYÍRÁGÓ 

2018

 

 Srdečne Vás pozývame na slávnosti Obce Nýrovce

 

  Szeretettel Várunk mindenkit a nyírágói falunapokra

 

FALUNAPOK - OBECNÉ SLÁVNOSTI

plagát

AUDIT OBCE NÝROVCE ZA ROK 2016

AUDIT

 

 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Választások a regionális önkormányzati szervekbe 

2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil  v zbierke zákonov SR dňa 28.6.2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Informácia pre voliča

Tájékoztató a választópolgár részére

Záverečný účet a Výročná správa

Obce Nýrovce za rok 2016

 

Obecný úrad oznamuje, že Návrh  Záverečného účtu a Výročnej správy Obce Nýrovce za rok 2016 je vyvesený k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce od 7.6.2016  v trvaní 15 dní. V tejto lehote pripomienky, dotazy môžete doručiť na obecný úrad písomne alebo  e-mailom na ocunyrovce@gmail.com. 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

obce Nýrovce

 

Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach

v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva  č .uznesenia 3/2017    zo dňa 9.3.2017

V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce Nýrovce  s úväzkom   0,1  a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra

Obce Nýrovce na deň  19.04.2017

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

-ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 Náležitosti písomnej prihlášky:

Písomná prihláška musí obsahovať:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

- štruktúrovaný  profesijný životopis,

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú   

  zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov  

  právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Nýrovciach

Znalosť legislatívy  SR  a noriem na úrovni samosprávy , ekonomické vzdelanie , komunikačné schopnosti, práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel ) , zmysel  pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť   sú vítané.

 

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do  05.04.2017  do 15.30  hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Nýrovce, Obecný úrad Nýrovce č. 53, PSČ: 935 67 Nýrovce s označením : „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ V prípade osobného doručenia  ju uchádzač môže odovzdať na podateľni Obecného úradu v Nýrovciach.

Ďalšie podmienky voľby:

-          uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n . p.

-          každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút

-          posúdenie podaných prihlášok (kontrolu prihlášky, dokladu o vzdelaní) zabezpečia  poslanci obecného zastupiteľstva a určia zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky

- na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tomto prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

 

V Nýrovciach 10.03.2017

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                      Ing. Zoltán Fekete                                                                                                      starosta  obce

 

 

 

AUDIT Obce Nýrovce 

k 31.12.2015

Správa nezávislého audítora

 

Dodatok správy audítora

12 b. j. 12 b. j. 12 b. j.

 

Výzva na predkladanie požiadaviek a návrhov

Obec Nýrovce pripravuje rozpočet na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019.

Vyzývame poslancov Obecného zastupiteľstva a občanov,

ktorí majú požiadavky a návrhy na tvorbu rozpočtu obce, aby tieto predkladali písomne na Obecnom úrade alebo na e-mail : ocunyrovce@gmail.com  do 15.12.2016.

 Návrh Rozpočtu Obce Nýrovce je k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce.

 

 

 

 

 

 

Emléklap - Lévai Magyar Asszonyok Ligája Ďakoý list - Liga levických maďarských žien

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ???

 

 

Ako správne separovať - príručka

 

 

27.09.2017

NAŠA SPOLOČNÁ EURÓPSKA ÚNIA

NAŠA SPOLOČNÁ EURÓPSKA ÚNIA

NAŠA SPOLOČNÁ EURÓPSKA ÚNIA

Detail

14.07.2017

Rekonštrukcia rímskokatolického kostola - Római katolikus templom felújítása 2017

Rekonštrukcia rímskokatolického kostola - Római katolikus templom felújítása 2017

Rekonštrukcia rímskokatolického kostola - Nýrovce Római katolikus templom felújítása - Nyírágó 2017

Detail

28.03.2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó / Dohoda o partnerstve Héreg  - Nýrovce 2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó / Dohoda o partnerstve Héreg - Nýrovce 2016

Testvértelepülési megállapodás Héreg - Nyírágó 2016. március 15. Dohoda o partnerstve Héreg - Nýrovce 15.03.2016

Detail

24.02.2016

Nýrovce - Nyírágó

Nýrovce - Nyírágó

Nýrovce - Nyírágó

Detail