Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Rekonštrukcia MŠ Nýrovce - A nyírágói óvoda felújítása és fejlesztése 1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 28. 9. 2020
mierny dážď 15 °C 11 °C
utorok 29. 9. slabý dážď 17/11 °C
streda 30. 9. zamračené 17/10 °C
štvrtok 1. 10. polojasno 20/13 °C

Navigácia

Obsah

O z n á m e n i e    o    u l o ž e n í    z á s i e l k y -  Értesítés - postai küldemény
 

Obec Nýrovce v zmysle §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie súdnej zásielky do vlastných rúk sp. zn. 14Er/873/2006 – 119Uzn. + 1020zn adresátovi:


 

Gabriel Illek, nar. 07.03.1968, bytom Nýrovce

Odosielateľ:

Okresný súd Levice

Kalvínske nám. č. 7

934 31 Levice

 

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Nýrovciach v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Zásielka uložená do 15 dní od oznámenia na úradnej tabuli.


 


 

Vyvesené: 9.9.2020

Zvesené:


 

MACH TRADE spol. s  r. o. / INSA spol. s r.o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA

použitých batérií a akumulátorov

Informačný leták 

 

CIVILNÁ OCHRANA - POLGÁRI VÉDELEM 

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

 

Informácia pre verejnosť

 

ÚZEMNÝ PLÁN REGIÓNU NITRIANSKEHO KRAJA 

Strategický dokument - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja bude riešiť priestorové limity a záväzné regulatívy pre umiestnenie aktivít podporujúcich rozvoj zamestnanosti a zachovania životných podmienok pre všetky skupiny obyvateľov. Bude obsahovať návrhy urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania, základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady regiónu a návrh funkčného využitia územia s určením prevládajúcich funkčných území. V územnoplánovacej dokumentácii sa zároveň vytvorí priestor pre vznik nových aktivít. Cieľom strategického dokumentu je z pohľadu nástrojov územnoplánovacej politiky čo najlepšie prispieť k rozvoju hospodárskej a sociálnej oblasti spoločnosti v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja.

Dokument je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

 

 Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

 

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

 

Vyvesené: 12.6.2020

 

Záverečný účet Obce Nýrovce 2019 - návrh

Obecný úrad oznamuje, že Návrh Záverečného účtu Obce Nýrovce za rok 2019 je vyvesený k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce od 12.06.2020 v trvaní 15 dní. V tejto lehote môžete doručiť pripomienky, dotazy na obecný úrad písomne alebo e-mailom na ocunyrovce@ gmail.com.

 

 

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Levice - oznámenie

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje zámer schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny:

"Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Levice"

 

Okresný úrad Levice Vám oznamuje, že dokumenty súvisiace s RÚSES (Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice) sú prístupné na nasledujúcom odkaze:  https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-80

07.04.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

27.01.2020

Wifi pre Teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Výška poskytnutého NFP: 14 250,00 €

Detail

21.01.2020

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Független könyvvizsgálói jelentés

Detail

 


Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Tájékoztató nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehtőségéről hivatalos érintkezésben a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, későbbi jogszabályokkal módosított 184/1999 sz. törvény 2. §(3) bekezdése éretlmében

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

 

Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben