Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, utorok 3. 10. 2023
takmer jasno 25 °C 14 °C
streda 4. 10. slabý dážď 21/13 °C
štvrtok 5. 10. takmer jasno 21/11 °C
piatok 6. 10. jasná obloha 21/12 °C

Navigácia

Obsah

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 

"Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"

OU-NR-OSZP2- 2022/002265

Záverečné stanovisko "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"

 

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady kópie počas stránkových dní na Obecnom úrade v Nýrovciach.

O z n á m e n i e o u l o ž e n í z á s i e l k y


 

Obec Nýrovce v zmysle §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie súdnej zásielky 6P/161/2021 pre:


 

Erika Zimová, nar. 21.04.1977, bytom Nýrovce

Odosielateľ:

Okresný súd Levice

Kalvínske nám. č. 7

934 31 Levice

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Nýrovciach v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Zásielka uložená do 15 dní od oznámenia na úradnej tabuli.


 


 

Vyvesené: 25.4.2022

Zvesené:

 

 

 

 

nyrovce
 

MACH TRADE spol. s  r. o. / INSA spol. s r.o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA

použitých batérií a akumulátorov

Informačný leták 

 

CIVILNÁ OCHRANA - POLGÁRI VÉDELEM 

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

 

Informácia pre verejnosť

 

Záverečný účet Obce Nýrovce 2019 - návrh

Obecný úrad oznamuje, že Návrh Záverečného účtu Obce Nýrovce za rok 2019 je vyvesený k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce od 12.06.2020 v trvaní 15 dní. V tejto lehote môžete doručiť pripomienky, dotazy na obecný úrad písomne alebo e-mailom na ocunyrovce@ gmail.com.

 

14.06.2023

Záverečný účet obce Nýrovce 2022 - Návrh

Záverečný účet obce Nýrovce 2022

Detail

26.04.2023

1

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OHROZENIA ŽIVOTA, ZDRAVIA, BEZPEČNOSTI ALEBO MAJETKU OBČANOV-TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁROK ÉLETÉRE, EGÉSZSÉGÉRE, BIZTONSÁGÁRA VAGY TULAJDONÁRA

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OHROZENIA ŽIVOTA, ZDRAVIA, BEZPEČNOSTI ALEBO MAJETKU OBČANOV-TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁROK ÉLETÉRE, EGÉSZSÉGÉRE, BIZTONSÁGÁRA VAGY TULAJDONÁRA

Detail

01.02.2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 - A kommunális hulladék válogatásának mértéke 2022-re

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 A kommunális hulladék válogatásának mértéke 2022-re

Detail

01.02.2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok2022

Detail

01.02.2023

HARMONOGRAM 2023

Harmonogram odvozu komunálneho o triedeného odpadu za rok 2023

Harmonogram odvozu komunálneho o triedeného odpadu za rok 2023

Detail

Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č .uznesenia 11 zo dňa 16.12.2022

V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce Nýrovce s pracovným úväzkom 0,10 a určuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra

obce  na deň 18.04.2023

  • termín nástupu do práce : 20.04.2023

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

  Náležitosti písomnej prihlášky:

Písomná prihláška musí obsahovať:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

- štruktúrovaný  profesijný životopis,

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s ustanovením §18a odsek 2 zákona o obecnom zriadení

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Znalosť legislatívy SR a noriem na úrovni samosprávy , ekonomické vzdelanie ,účtovníctvo ,výkazníctvo rozpočtových organizácií, komunikačné schopnosti, práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel ) , zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť sú vítané .

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do  04.04.2023 do 15.00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Nýrovce , 935 67 Obecný úrad Nýrovce č. 53 s označením : „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ V prípade osobného doručenia ju uchádzač môže odovzdať na podateľni Obecného úradu v Nýrovciach.

Ďalšie podmienky voľby:

-          uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n . p.

-          každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút

-          posúdenie podaných prihlášok (otváranie obálok , kontrola dodržania zákonných podmienok prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad,  určí zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra

- na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tomto prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov .

 

V Nýrovciach, 01.03.2023

 

Ing.Zoltán Fekete starosta obce

 

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 

"Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"

OU-NR-OSZP2- 2022/002265

Záverečné stanovisko "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"

 

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady kópie počas stránkových dní na Obecnom úrade v Nýrovciach.

 

 

 

 


Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Tájékoztató nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehtőségéről hivatalos érintkezésben a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, későbbi jogszabályokkal módosított 184/1999 sz. törvény 2. §(3) bekezdése éretlmében

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

 

Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben